มาตรการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้สถานศึกษาและสถานที่ราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
จังหวัดเชียงใหม่กำหนดมาตรการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้สถานศึกษาและสถานที่ราชการในพื้นที่ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเวรยามรักษาความปลอดภัยช่วงวันหยุดยาวต้องดูแลไม่ให้บกพร่อง
เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้สถานศึกษาและสถานที่ราชการ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติคือ ให้ทุกหน่วยตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้ฟิวส์ที่ได้มาตรฐาน กำจัดวัสดุที่เป็นต้นเพลิงและเชื้อเพลิงใกล้อาคารสำนักงานหรืออาคารเรียน จัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง จัดเจ้าหน้าที่เวรยามนอกเวลาราชการและวันหยุด โดยเฉพาะช่วงหยุดติดต่อกันหลายวัน พร้อมให้มีการตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่เวรยามหากพบว่าบกพร่องต้องพิจารณาลงโทษ
ให้อำเภอหรือกิ่งอำเภอสร้างระบบป้องกันเชิงรุก โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันรับผิดชอบ โดยให้ใช้มาตรการด้านการข่าวเข้าเสริมการปฏิบัติ มีการจัดชุดสายตรวจร่วมกับตำรวจ ออกตรวจเยี่ยมการอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลจากชุมชน
จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์และโทรสารหมายเลข 0-5322-1470 เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมงส่วนอำเภอหรือกิ่งอำเภอให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจภูธรอำเภอ เพื่อรับแจ้งและประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับระงับเหตุเพลิงไหม้ตลอด 24 ชั่วโมง และให้ทุกหน่วยงานดำเนินการทบทวนและซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยของแต่ละหน่วยงาน โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มียานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 
28 ธันวาคม 2549 , 14:13 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่