รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ ติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าต่อเนื่อง หลังพ้นระยะเวลา 60 วันอันตราย ให้กำลังทุกหน่วยประจำพื้นที่ต่อไปอีก 15 วันหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

  
    พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการและสั่งการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมพร้อมรับมือหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับรองแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ เสนอปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานในช่วงเฝ้าระวังอันตราย และมาตรการในการแก้ปัญหาในระยะยาว ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นย้ำให้ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า รวมทั้งสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หน่วยงานท้องถิ่น กองทัพ และเครือข่ายอาสาสมัครให้เฝ้าระวัง ลาดตระเวน และดับไฟอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องต่อไป แม้จะสิ้นระยะเวลา 60 วันอันตรายแล้วก็ตาม เนื่องจาก สภาพอากาศช่วงนี้มีความแห้งแล้งสูง ส่งผลให้เกิดการเผา ไฟป่า และเกิดลุกลามของไฟเป็นวงกว้าง และให้ขอความร่วมมืองดการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2559 หรือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ปี 2559 หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดน โดยเฉพาะสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน เป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนเพื่อยกร่างโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน สำหรับเป็นกรอบการดำเนินงานของประเทศอาเซียนในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน เพื่อเร่งรัดผลักดันไปสู่วิสัยทัศน์การเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควันในปี 2563 ตามถ้อยแถลงของ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อไป.//
 
9 เมษายน 2559 , 06:53 น. , อ่าน 1164  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา