จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นครั้งแรก

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นครั้งแรก เพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วน
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นครั้งแรก ภายหลังมีการประกาศใช้มาตรา 44 ในการออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10 / 2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11 / 2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อแสดงให้เห็นว่าการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคนั้น มีความจำเป็นเร่งด่วน และส่งผลต่อการขับเคลื่อนการศึกษา ซึ่งโครงสร้างเดิมที่ดำเนินการอยู่ก็สามารถดำเนินการได้แต่ไม่ทันเวลา
โดยที่ประชุมในครั้งนี้ได้ดำเนินการพิจารณาในวาระเร่งด่วน 3 เรื่อง คือ ในเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นก่อนการประกาศใช้มาตรา 44 และอยู่ระหว่างการเรียกบุคคลที่สอบบรรจุได้เข้ารับราชการ โดยที่ประชุมเห็นควรให้มีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยใน 15 โรงเรียนที่ขาดแคลนครู การพิจารณาวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยน โยกย้ายในตำแหน่งสายงานผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงการพิจารณาขั้นเงินเดือน และ การคืนครูสู่ห้องเรียน เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการมีความคล่องตัว ในระหว่างที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเร่งด่วนในการปฏิรูปการศึกษา อาทิ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, คืนครูสู่ห้องเรียน, การผลิตและพัฒนาครู, การจัดการเรียนการสอน STEM ในสถานศึกษา, ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ, การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน, ทวิภาคีหรือทวิศึกษา,อาชีวศึกษาเป็นเลิศ, มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาพี่เลี้ยง, โครงการประชารัฐ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในสถานศึกษา โดยการเข้าสู่ตำแหน่งของผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
12 เมษายน 2559 , 09:35 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย