รายงานพิเศษ : สวนโตโยต้าเฉลิมพระเกียรติน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องโครงการโรงสีข้าวรัชมงคล โครงการปลูกป่าปล่อยปู และโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนมาจัดแสดง

  
     สวนเฉลิมพระเกียรติโตโยต้า ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 นับเป็นอีกสวนหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะได้จัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 92 วัน ทุก ๆ วันจะมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริที่บริษัทโตโยต้า จำกัด มหาชน ได้น้อมนำมาสู่การปฏิบัติสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 3 เรื่องหลัก ๆ คือ โครงการโรงสีข้าวรัชมงคล โครงการวิจัยและพัฒนาพลังงานไบโอดีเซล และโครงการโตโยต้า ปลูกป่า ปล่อยปู นายพูนพัฒน์ เพ็ญวิจิตร เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในสวนโตโยต้ากล่าวว่า หากนักท่องเที่ยวเข้ามาที่สวนของโตโยต้า แล้วจะได้เรียนรู้ถึงแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีต่อพสกนิกรชาวไทยโดยพระองค์ได้ทรงริเริ่มและมองเห็นสภาพปัญหาด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ดังจะเห็นได้จากโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนจากสบู่ดำ และพืชตระกูลปาล์ม ซึ่งได้ทรงริเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ราคาน้ำมันยังไม่เป็นปัญหาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน ชาวไทยได้ประจักษ์ในปัญหานั้น ในบริเวณเดียวกันยังจัดแสดงสัดส่วนถ่ายทอดโครงการโรงสีข้าวรัชมงคลที่พระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ครอบครัวโตโยต้าได้มีส่วนร่วมในการดำเนินตามรอยพระยุคลบาทโดยจัดสร้างโรงสีข้าวที่ดำเนินงานตามแนวทางของโรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา อีกทั้งยังทรงพระราชทานราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน6 แสนบาท เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการก่อตั้งโรงสีข้าวที่ก่อตั้งขึ้นนี้ โดยนางสาวสุปราณี จี้มูล เจ้าหน้าที่ประสานงานในส่วนของจัดแสดงและสาธิตการสีกะเทาะเปลือกข้าว กล่าวว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนภายนอกด้วย นอกจากนี้แล้วโครงการโตโยต้าปลูกป่า ปล่อยปู ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักถึงประโยชน์อันอนันต์ของป่าชายเลน รวมถึงการป้องกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น โดยได้จัดโครงการดังกล่าวที่สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อปี 2547 สวนโตโยต้าเฉลิมพระเกียรติ เป็นอีกสวนหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดที่จะแวะเข้าไปศึกษาเยี่ยมชมพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ถ่ายทอดมาอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปัญหาของเมืองไทย
 
28 ธันวาคม 2549 , 16:04 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่