จังหวัดเชียงใหม่ ปรับมาตรการดูแลคนในพื้นที่ เฝ้าระวังถนนสายรองและถนนในชุมชน / หมู่บ้าน ภายหลังพบสถิติอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนในท้องถิ่น

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ปรับมาตรการดูแลคนในพื้นที เฝ้าระวังถนนสายรอง และถนนในชุมชน / หมู่บ้าน ภายหลังพบสถิติอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนในท้องถิ่นย้ำ ยังคงบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถิติจำนวนอุบัติเหตุสะสมที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ 3 วัน เกิดอุบัติทั้งสิ้น 74 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 5 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสม จำนวน 80 คน ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุยังคงเกิดจากการเมาสุรา และรถจักรยานยนต์ยังคงเป็นพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุสูงสุด เป็นสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2558 ทั้งจำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ
จากสถิติที่เกิดขึ้น 3 วันที่ผ่านมา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เกิดขึ้นกับคนในพื้นที่ ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ ปรับมาตรการดูแลคนในพื้นที่ เฝ้าระวังถนนสายรอง และถนนในหมู่บ้าน ชุมชน เน้นให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น สอดส่อง ดูแล ตักเตือนลูกบ้านของตนเอง เข้มงวดทุกมาตรการ ให้ด่านชุมชนปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในช่วงเวลาเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลา 15.00 น. – 24.00 น. และย้ำห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ ซึ่งหมายรวมถึงอุทยานแห่งชาติทุกแห่งและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวด้วย เป็นลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่ง
ด้านการบังคับกฎหมายให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด เพิ่มจำนวนการเรียกตรวจพาหนะ พบการเมาแล้วขับให้จับและดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายในมาตรการ 10 รสขม ให้ดำเนินการอย่างจริงจังและเข้มข้น สำหรับมาตรการยึดรถตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดำเนินการยึดรถแล้ว 342 คัน โดยเป็นรถยนต์ 67 คัน และรถจักรยานยนต์ 275 คัน และยังคงเข้มงวดในมาตรการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ ในมาตรการเส้นทางดอย 4 ดอย และมาตรการพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่ รวมถึงการดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่แต่งกายล่อแหลม และไม่เล่นน้ำในลักษณะรุนแรง
 
14 เมษายน 2559 , 21:50 น. , อ่าน 1161  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย