พ่อเมืองเชียงใหม่ทำพิธีสรงน้ำดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ ประจำปี 2559 เนื่องใน ประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบทอดประเพณีที่ดีงามของล้านนา

  
     วันนี้ (16 เมษายน 2559) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาว เดินทางเข้ากราบนมัสการรดน้ำขอพร และดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติ ต่อเนื่องกันมา เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบทอดประเพณีที่ดีงามเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง โดยได้เข้ากับนมัสการพระราชวินัยโสภณ รองเจ้าคณะภาค 4 5 6 และ 7 และพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ที่วัดเจดีย์หลวงวิหาร พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ที่วัดเจ็ดยอด และสรงน้ำ สักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย รวมทั้งพระเถรานุเถรชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งวัน และในวันที่ 17 เมษายน เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ โดยลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ สืบสายสกุลเจ้าเจ็ดตน ที่วิหารวัดสวนดอกพระอารามหลวง เวลา 17.00 น. จะมีขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะเพื่อประกอบพิธีถวายกู่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติสืบไป .//
 
17 เมษายน 2559 , 06:42 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา