ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเดินทาง ติดตามการเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    คณะส่วนล่วงหน้านายกรัฐมนตรี ติดตามความพร้อมในการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี ที่จะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์หมอกควัน ภัยแล้ง และการดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ
ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ นายนริสชัย ป้อมเสือ และนายสุจินต์ เพชรเนียน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการเตรียมพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ภัยแล้งในพื้นที่ รวมถึงการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ และเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการหลวง โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 27 เมษายน 2559
นายนริสชัย ป้อมเสือ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมมาก สำหรับประเด็นที่แตกต่างจากการลงพื้นที่ทุกครั้ง คือ โดยปกติแล้วนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นการลงไปพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริง แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะพบปะพี่น้องประชาชนในสถานที่จัดประชุม โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ภัยแล้ง รวมทั้งความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการประชารัฐ และมาตรการเรื่องที่ดินทำกิน
ในการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการประชารัฐ และมาตรการเรื่องที่ดินทำกิน และจะมีการมอบโฉนดที่ดินที่อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอฝาง ให้จังหวัดเชียงใหม่ นำไปแบ่งให้พี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน
 
18 เมษายน 2559 , 15:30 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย