ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

  
    ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เน้นเฝ้าระวังอำเภอที่ยังไม่ประกาศภัยแล้ง
นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชญา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สถานการณ์การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยมีนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเอกชน ภาครัฐ และประชาชน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีน้ำในการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรม รวมถึงรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับน้ำ จากการรายงานทราบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร โดยมุ่งเน้นใช้น้ำในภูมิประเทศ และมีการดำเนินการตามนโยบายประชารัฐ โดยการสูบน้ำจากแหล่งน้ำของเอกชน นำไปให้เกษตรกรใช้ในการดูแล พืชสวน ไร่นา เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นให้เฝ้าระวังสำหรับอำเภอที่ยังไม่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อจะรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งผลการแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดตามแนวทางประชารัฐ รายงานต่อรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อื่น
 
23 เมษายน 2559 , 18:24 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย