จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ”
ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ” และมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุสุขภาพดีระดับอำเภอ โดยมีผู้สูงอายุจากทุกอำเภอเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ ตั้งแต่ปี 2526 เป็นต้นมา จังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเผยแพร่ภูมิปัญญา มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กร ชมรมผู้สูงอายุ เครือข่าย และภาคีเครือข่าย ร่วมสร้างสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพ นำความสามารถของผู้สูงอายุไปร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
โดยภายในงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม สร้างความสุขให้ผู้สูงอายุ เช่น การประกวดผู้สูงอายุฟันสวยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงของผู้สูงอายุ การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน องค์กร ชมรมผู้สูงอายุ การบริการตัดผมผู้สูงอายุจากโรงเรียนสารพัดช่างเชียงใหม่ รวมไปถึงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
23 เมษายน 2559 , 18:26 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย