ม.แม่โจ้ พัฒนาโรงสีข้าวแบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้สำเร็จ

  
     นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มองเห็นศักยภาพของสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ มีองค์ความรู้ มีผลงานวิจัย และพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่เกษตรกรและชุมชน จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้นำเอาองค์ความรู้ที่มีผ่านให้กับบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด สร้างเป็นเครื่องจักรกลเพื่อนำไปใช้งานจริง ซึ่งในครั้งนี้ได้สร้างเป็น โรงสีข้าวแบบครบวงจร ขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จนประสบผลสำเร็จ ใช้งานได้จริง และทำพิธีเปิดไปแล้ว ที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า โรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกิโลวัตต์(KW) กำลังผลิต 20 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สามารถทำงานได้วันละ 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย โรงสีข้าว เครื่องสูบน้ำ โดมอบข้าว ไซโลเก็บข้าว และเครื่องบรรจุข้าวใส่ถุงพลังงานแสงอาทิตย์ เกษตรกรสามารถ ตาก สี และบรรจุข้าวในถุงที่สวยงามแบบเบ็ดเสร็จพร้อมที่จะนำผลผลิตออกจำหน่ายหรือบริโภคในครัวเรือนได้ทันที ทั้งนี้ ทางบริษัทไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด มีแผนที่จะผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ซึ่งหากหน่วยงาน หรือเกษตรชุมชนใดสนใจ สามารถเข้าชมเครื่องต้นแบบได้ที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่.//
 
25 เมษายน 2559 , 19:47 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา