เปิดรับสมัครคนพิการ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2560 เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีงานทำหลังจบหลักสูตร

  
    นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน เปิดเผยว่า ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคนพิการที่มีคุณสมบัติพิการทางการเคลื่อนไหว ชาย – หญิง อายุระหว่าง 14 – 40 ปี สัญชาติไทย ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวันและความพิการไม่เป็นอุปสรรคในการฝึกอาชีพ ไม่พิการทางสมองและสติปัญญา ไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด ไม่เป็นโรคเรื้อรัง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรคลมชัก และไม่เป็นโรคจิต ฯลฯ โดยศูนย์ฯหยาดฝน เปิดรับสมัคร 3 แผนก 1 โครงการ จำนวน 100 คน ได้แก่ แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ แผนกคอมพิวเตอร์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร 1 ปี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2559 ศูนย์ฯจะพิจารณาคัดเลือกในเดือนสิงหาคม 2559 และแจ้งผลให้มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอาชีพ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานเอกสารในการสมัคร ดังนี้ สำเนาทะเบียน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรคนพิการ สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และรูปถ่ายเต็มตัวที่เห็นลักษณะความพิการ จำนวน 1 รูป ได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 303 หมู่ 7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150 โทรศัพท์ 053-104-144 ในเวลาราชการ.//
 
25 เมษายน 2559 , 19:54 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา