สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และเครือข่ายพันธมิตร ทุ่มงบหนุนอุตสาหกรรมอาหารนำร่องพื้นที่ภาคเหนือ เปิดโครงการ NTFV’s Innovation Campaign

  
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน หรือ สนช. และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ สอว. ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ เปิดตัวโครงการ Northern Thailand Food Valley’s Innovation Campaign ที่โรงแรมแชงกรีลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเร่งส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาคให้กับผู้ประกอบการด้านอาหารของไทย โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาค พร้อมการเสวนาหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อน Northern Thailand Food Valley ของภาคเอกชน พร้อมหลักเกณฑ์การสนับสนุนของ สนช. และบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน ทั้งนี้ สนช. ได้ดำเนินโครงการนำร่องในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน เนื่องจากพบว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือมีศักยภาพและความหนาแน่นของผู้ประกอบการด้านอาหารสูง โดยเฉพาะเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 2 พัน 260 แห่ง ผลผลิตการเกษตร 500 ล้านตันต่อปี โดยได้กำหนดมาตรการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารของพื้นที่ภาคเหนือ จัดทำมาตรการสนับสนุนการสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการนอกเหนือจากมาตรการทางการเงิน คาดว่าจะก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในท้องถิ่น และพัฒนาให้ภาคเหนือเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารของอาเซียนต่อไป.//
 
25 เมษายน 2559 , 20:01 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา