คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จับมือ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย แก้ไขปัญหาหมอกควันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น

  
    คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จับมือร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ดำเนินการวิจัย ภายใต้โครงการ ประเทศไทยไร้หมอกควัน แก้ไขปัญหาหมอกควันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า จากการร่วมมือกันของ วช. และ 7 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและวิชาการ ด้วยความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ซึ่งภารกิจแรก คือ การทำงานวิจัยภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย นำไปแก้ไขปัญหาหมอกควันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะหมอกควัน ทำให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์หมอกควันและก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยร่วมทำการวิจัยในพื้นที่ ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมถึงวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของการเกิดหมอกควัน ฟื้นฟูสภาพป่าและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ ทำให้พบว่า ปัญหาหมอกควัน เกิดจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะมีการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ทำให้ทีมวิจัยแนะนำให้มีการเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างเป็นระบบ
ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ภาคเหนือ ได้รับผลกระทบจากหมอกควันในพื้นที่ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายนของทุกปี จากการวิเคราะห์ข้อมูลในปี 2555 พบว่า ผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อโรคระบบทางเดินหายใจคิดเป็นร้อยละ 7.72 ของค่า GDP ของจังหวัดเชียงใหม่ หรือประมาณ 6 พันล้านบาท และยังสร้างความเสียหายต่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการซึ่งเป็นรายได้หลัก ประมาณ 2 พันล้านบาทต่อปี
 
26 เมษายน 2559 , 19:45 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย