สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เร่งออกใบอนุญาตตามมาตรฐานบังคับโรงรมซัลเฟอร์ฯ ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัย

  
    สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เร่งออกใบอนุญาตตามมาตรฐานบังคับโรงรมซัลเฟอร์มีผลบังคับใช้ 4 พฤษภาคมนี้ ผู้ผลิตและผู้ส่งออกได้รับการรับรองรอบแรกกว่า 200 ราย
ที่โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ นายอานัติ วิเศษรจนา รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นมาตรฐานบังคับฉบับแรกของประเทศที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศบังคับใช้เพื่อควบคุมกระบวนการรมซัลเฟอร์ได้ออกไซด์ สำหรับผลไม้ เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรในภาคเหนือ และภาคตะวันออก ได้รับใบอนุญาตตามมาตรฐานบังคับนี้ จำนวน 209 ราย ซึ่งใบอนุญาตตามมาตรฐานบังคับนี้มีอายุ 3 ปี ผู้ส่งออก และผู้ประกอบการโรงรมทุกแห่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรฐานบังคับดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ไม่มีใบอนุญาตจะไม่สามารถประกอบธุรกิจและส่งออกลำไยและลิ้นจี่ได้
ภายหลังมาตรฐานบังคับ มีผลบังคับใช้ คาดว่า ผู้ประกอบการจะสามารถรมลำไยและลิ้นจี่สดด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้อย่างถูกวิธี ทำให้ลำไยและลิ้นจี่ส่งออกและสินค้าที่ป้อนเข้าสู่ตลาด มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ลดการแจ้งเตือนปัญหาตรวจพบสารตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดจากประเทศคู่ค้า และเป็นกลไกช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันและผลักดันการส่งออกสินค้าลำไยและลิ้นจี่ให้สูงขึ้นในอนาคต
 
26 เมษายน 2559 , 19:47 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย