จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมโชว์เคส โครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ประสบผลสำเร็จต่อนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะโครงการแม่แจ่มโมเดล ที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

  
    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางมาปฏิบัติราชการ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 นี้ นอกจากจะประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนงานโครงการหลวง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2559 ร่วมกับ หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเตรียมนิทรรศการ เช่น การบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และโครงการแม่แจ่มโมเดล ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล ที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการจนประสบความสำเร็จ สามารถลดจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้หรือฮอตสปอตลงไปได้กว่า 90% จาก 240 จุด เหลือเพียง 9 จุด ส่วนกรณีที่จะมีราษฎรกลุ่มต่างๆ ขอเข้าพบและยื่นหนังสือร้องทุกข์ นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ส่วนกลาง ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่เข้ามารับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้เป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้อยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 16 จัดที่ดินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม แก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร ผู้ยากจน และการรุกล้ำเขตป่าสงวน พร้อมกับมอบเครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิตให้แก่ตัวแทนเกษตรกร เพื่อยกระดับอาชีพเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลก่อนเดินทางกลับ
 
27 เมษายน 2559 , 00:29 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา