ชาวแม่แจ่มลงนามบันทึกประชารัฐกับกรมป่าไม้ ในการพลิกฟื้นผืนป่าแม่แจ่ม

  
    นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน 14 ฉบับ ให้ ราษฎรในตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังได้ลงนามบันทึกประชารัฐ กับ กรมป่าไม้ ในการพลิกฟื้นผืนป่าแม่แจ่ม
ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม และป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ให้กับประชาชนในตำบลแม่งอน อำเภอฝาง และตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม ตำบลละ 1 ฉบับ และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน จำนวน 14 ฉบับ ให้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน 14 หมู่บ้าน ในตำบลช่างเคิ่งอำเภอแม่แจ่ม โดยก่อนหน้านี้ ราษฎรบ้านต่อเรือ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ผู้แทนกรมป่าไม้ ได้ลงนามบันทึกประชารัฐแห่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมสภาพ จากการบุกรุกเพื่อปลูกข้าวโพด โดยได้มีการจัดทำแผนจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ สำรวจเขตหมู่บ้าน เขตป่า พร้อมจัดทำแผนป้องกันรักษาป่าที่เหลืออยู่ร่วมกัน
จากการสำรวจพื้นที่ป่าและป่าเสื่อมสภาพ พบว่า บ้านต่อเรือมีพื้นที่ป่าคงเหลืออยู่ 4,101 ไร่ และสภาพป่าเสื่อมโทรม 770 ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมกับราษฎรบ้านต่อเรือ จึงได้เห็นพ้องต้องกันให้มีการจัดทำบันทึกประชารัฐแห่งบ้านต่อเรือ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยความตกลงร่วมมือในการดำเนินการตาม "แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่" ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2559
โดยด้านควบคุมพื้นที่ กรมป่าไม้ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบรังวัด ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ไว้แล้ว มีพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน จำนวน 241 ราย 401 แปลง 1,680 ไร่ ซึ่งจะดำเนินการตามกฎหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ราษฎรได้อาศัยทำกินต่อไป ด้านการป้องกันพื้นที่ป่าที่สำรวจไว้ 4,10 1 ไร่ จะจัดทำขอบเขตแสดงอย่างชัดเจน เพื่อเป็นสถานที่จัดทำกิจกรรมป่าชุมชนของบ้านต่อเรือ และป้องกันการบุกรุกในอนาคต โดยจะมีการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมเนื้อที่ 700 ไร่ ให้กลับมามีความสมบูรณ์ พร้อมทั้ง ให้มีการจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อติดตามความก้าวหน้าประเมินปรับปรุงการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงสนับสนุนงานด้านอื่นต่อไป
นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม คาดว่าการลงนามบันทึกประชารัฐแห่งบ้านต่อเรือครั้งนี้ จะทำให้อำเภอแม่แจ่ม กลับมามีป่าที่สมบูรณ์ สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันได้อย่างยั่งยืนต่อไป .// อธิชัย ต้นกันยา // สวท.เชียงใหม่ // 27 เมษายน 2559
 
27 เมษายน 2559 , 22:47 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย