นายกรัฐมนตรีชื่นชม เกษตรกรในโครงการ Smart Farmer ที่กรมประชาสัมพันธ์นำเสนอ ในโอกาสนายกรัฐมนตรีเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    นายกรัฐมนตรีชื่นชม เกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการ Smart Farmer ที่กรมประชาสัมพันธ์นำเสนอ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทำงานร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอหนังสือ Smart Farmer รู้ไว้.... ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมทั้งได้เชิญเกษตรกรรุ่นใหม่ ว่าที่ร้อยตรีหญิง วนิดา ดุมไม้ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ปลูกเมลอนญี่ปุ่น ในระบบ “เกษตรแม่นยำสูง” ที่อำเภอหางดง มานำเสนอวิธีการปลูกเมลอน ซึ่งหนังสือดังกล่าว ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินชมนิทรรศการ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ นายอภินันท์ จันทรรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้รายงานผลการจัดทำหนังสือ Smart Farmer รู้ไว้ ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ภายใต้นโยบาย “ทำก่อน ทำจริง ทำทันที มีผลสัมฤทธิ์และยั่งยืน” โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ รายรับ รายจ่ายในครัวเรือน เพื่อนำไปเป็นแนวทางต่อสู้กับวิกฤตภัยแล้งของประเทศ
ภายหลังนายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยกับว่าที่ร้อยตรีหญิง วนิดา ดุมไม้ เกี่ยวกับการปลูกเมลอนญี่ปุ่น ในระบบไร้ดิน เป็นเกษตรกรต้นแบบในการผลิตพืชในระบบใช้น้ำน้อย และควบคุมปริมาณ คุณภาพผลผลิตที่แน่นอน ได้กล่าวชื่นชมเกษตรกรรุ่นใหม่ ในการนำทฤษฎีมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
 
27 เมษายน 2559 , 22:48 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย