จังหวัดเชียงใหม่ มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่อำเภอที่สามารถทำให้จำนวนจุด HOT SPOT ลดลงเกินกว่าร้อยละ 50 จากปีที่ผ่านมา

  
    จังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลให้แก่อำเภอที่สามารถลดจำนวนจุด HOT SPOT ได้เกินกว่าร้อยละ 50 จากปีที่ผ่านมา โดยอำเภอแม่แจ่ม ลดจำนวนจุด HOT SPOT ได้กว่าร้อยละ 92
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่อำเภอที่สามารถทำให้จำนวนจุด HOT SPOT ลดลงเกินกว่าร้อยละ 50 จากปีที่ผ่านมา ในช่วงที่กำหนดห้ามเผา 60 วัน ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2559 โดยอำเภอแม่แจ่มได้รับรางวัลชนะเลิศ จุด HOT SPOT สะสมลดลงกว่าร้อยละ 92 ได้รับประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอสันทราย จุด HOT SPOT สะสมลดลงกว่าร้อยละ 87 ได้รับประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 70,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อำเภอกัลยานิวัฒนา จุด HOT SPOT สะสมลดลงกว่าร้อยละ 86.57 ได้รับประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 50,000 บาท สำหรับรางวัลชมเชย ได้รับประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ อำเภอฮอด จุด HOT SPOT สะสมลดลงกว่าร้อยละ 63 อำเภอฝาง จุด HOT SPOT สะสมลดลงกว่าร้อยละ 60 อำเภอแม่วาง จุด HOT SPOT สะสมลดลงกว่าร้อยละ 59 อำเภอเวียงแหง จุด HOT SPOT สะสมลดลงกว่าร้อยละ 57 โดยมีนายอำเภอเป็นผู้ขึ้นรับประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล
ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดเป้าหมายในการลดจำนวนจุด HOT SPOT สะสมในช่วงกำหนดห้ามเผา 60 วัน ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2559 ทั้งจังหวัดให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบข้อมูลจำนวนจุด HOT SPOT สะสมในปี พ.ศ. 2558 โดยใช้กลไกประชารัฐในการแก้ไขปัญหา บูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนจุด HOT SPOT สะสมในช่วงกำหนดห้ามเผา 60 วัน ในปี พ.ศ. 2559 จำนวน 1,000 จุด เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 จำนวน 1,882 จุด สามารถลดจำนวนจุด HOT SPOT สะสมในช่วงประกาศงดการเผา 60 วัน ลงได้จำนวน 882 จุด คิดเป็นร้อยละ 46.87
 
28 เมษายน 2559 , 22:10 น. , อ่าน 1166  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย