สวท.เชียงใหม่ เดินหน้าพัฒนาคลื่นวิทยุชนเผ่า เพื่อความมั่นคง ระบบ เอเอ็ม. คลื่นความถี่ 1476 กิโลเฮิร์ต นำผู้ประกาศและนักจัดรายการภาษาชนเผ่า ของสวท.เชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจการรับฟังกับกลุ่มเป้าหมายตรง ที่เป็นชนเผ่า 14 ชนเผ่า จาก 20 จังหวัดทั่วประเทศ ในพิธีเ

  
    นางสาว ชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเผยว่า สวท.เชียงใหม่ เป็นสถานีวิทยุเพื่อชาวเขาแห่งแรก ในภาคพื้นเอเชีย ใช้ติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจกับชนเผ่าในประเทศไทย ทั้งในเรื่อง การตัดไม้ทำลายป่า ปัญหายาเสพติด และด้านความมั่นคงอื่นๆ ออกอากาศในระบบ เอเอ็ม. 1476 กิโลเฮิร์ต โดยมีนักจัดรายภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่า หมุนเวียนกันผลิตรายการ ได้แก่ ภาษากะเหรี่ยง ภาษาม้ง ภาษาลาหู่ ภาษาไทยใหญ่ ภาษาอาข่า ภาษาลีซู และภาษาเมี่ยน มีแฟนรายการจากหลายจังหวัด ทั้งภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ฯลฯ) ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ฯลฯ) และมีแฟนรายการที่เป็นชาติพันธุ์ที่อยู่ในต่างประเทศ เช่น พม่า เวียดนาม และจีน (บางรัฐ) ติดตามรับฟังและโทรศัพท์เข้ามาในรายการ ตั้งแต่ยังใช้กำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ ขณะนี้ลดลงเหลือ 50 กิโลวัตต์เนื่องจากสภาพเครื่องส่งที่มีอายุเก่าแก่และเสื่อมประสิทธิภาพลง ผู้อำนวยการ สวท.เชียงใหม่ กล่าวว่า สวท.เชียงใหม่ ได้พยายามเพิ่มช่องทางใหม่ เพื่อรักษากลุ่มผู้ฟังเดิมและเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่โดยเปิดช่องทาง Online ผ่านเวปไซด์ สวท.เชียงใหม่ region3.prd.go.th/chiangmai ในรูปแบบ Radio By Net ให้ได้ฟังเสียงและเห็นภาพพร้อมกันซึ่งหลังจากเปิดตัวมาได้ 1 ปีได้รับเสียงตอบรับจากแฟนรายการมากพอสมควร รวมทั้ง ได้รับคำแนะนำ เพื่อนำไปปรับปรุงรายการให้ตรงตามความต้องการของผู้ฟังเสมอ การนำนักจัดรายการภาษาชนเผ่าออกไปสำรวจการรับฟังรายการ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 หรือ นครลำปางเกมส์ ก็เป็นอีกความพยายาม เพื่อพัฒนาเนื้อหา ยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมถึงช่องทางการสื่อสารกับพี่น้องชนเผ่าทุกชนเผ่าในประเทศไทย ให้ได้อย่างทั่วถึงและตรงตามความต้องการผู้ฟัง ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ กำลังอยู่ระหว่างทำเรื่องของบประมาณเพื่อพัฒนาเครื่องส่งคลื่นภาษาชนเผ่า มาทดแทนเครื่องเก่าที่เสื่อมสภาพ ซึ่งหากรัฐบาลเห็นความสำคัญของการสื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับพี่น้องชนเผ่าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในประเทศไทย และอนุมัติงบประมาณให้ซื้อเครื่องส่งใหม่ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการสื่อสารเพื่อการพัฒนา การมีส่วนร่วม ทั้งด้านความมั่นคง และการพัฒนาประเทศ.//
 
30 เมษายน 2559 , 08:23 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา