มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเสนอ เทคโนโลยีระบบลดหมอกควันโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชน

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จับมือ กรมควบคุมมลพิษ นำเสนอ เทคโนโลยีระบบลดหมอกควันโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชน
ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ บูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตามแนวทางประชารัฐ ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และชุมชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดหมอกควัน ฝุ่นละออง อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน โดยจะเป็นโครงการนำร่องให้กับชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือที่มีปัญหาหมอกควัน ได้เห็นแนวทางในการแก้ไขโดยการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเหล่านั้นแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน โดยจัดให้มีการนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีระบบลดหมอกควันโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและสถานการณ์การลดหมอกควันในภาคเหนือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยจากการเผ่าในที่โล่งในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญระดับชาติ จำเป็นต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการปัญหาหมอกควัน และสามารถนำเทคโนโลยีระบบลดหมอกควันไปใช้แปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นพลังงานทดแทนให้กับชุมชน
การนำเสนอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันตามแนวทางประชารัฐในครั้งนี้ ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของความเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาที่ได้สร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกกลุ่มให้เกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญ และร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 
2 พฤษภาคม 2559 , 19:25 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย