จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เตือนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ ให้รีบดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ที่อำเภอฝาง ได้ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม ก่อนที่จะย้ายที่ทำการเข้ามายังศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ อำเภอเมืองเชียงใหม่

  
    นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับรายงานตัวและออกใบอนุญาตทำงานใหม่ให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 29 กรกฎาคม 2559 นั้น โดยแรงงานต่างด้าวเร่งต้องไปตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพที่โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ค่าชำระ แล้วชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นอีเลฟเว่นในพื้นที่จังหวัดที่ทำงาน หรือ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการจัดทำทะเบียนประวัติ และขอใบอนุญาตทำงานตามวันนัด โดยทางศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอฝาง จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 เท่านั้น หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม ถึง 29 กรกฎาคม 2559 จะย้ายมาให้บริการที่อาคารปรับปรุงคุณภาพศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมายื่นขอใบอนุญาตทำงานแล้ว ประมาณ 2,000 คนเศษ ทั้งนี้ ยังมีแรงงานอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้มาดำเนินการ ซึ่งหากศูนย์ที่อำเภอฝางปิดให้บริการแล้วแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ จะต้องเดินทางมายื่นขออนุญาต ที่อาคารปรับปรุงคุณภาพศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการ จากข้อสังเกต พบว่า นายจ้างและแรงงานต่างด้าวมักจะรอให้ใกล้ถึงช่วงใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลาของการจดทะเบียนซึ่งทำให้เกิดปัญหายื่นขอใบอนุญาตทำงานไม่ทันตามกำหนด ส่งผลให้การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงานสิ้นสุดทันที.//
 
3 พฤษภาคม 2559 , 08:02 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา