จังหวัดเชียงใหม่สำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เร่งหาทางทางช่วยเหลือ ตามมาตรการและนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล

  
    สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวและพืชผลทางการเกษตรที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 1 ล้าน 8 แสนกว่าไร่ เกษตรกรทั้งหมด 172,073 ราย แบ่งเป็นปลูกข้าว 4 แสน 6 หมื่น 7 พันไร่ รองลงมา คือ ข้าวโพด ไม้ผล โดยเฉพาะ ลำไย และลิ้นจี่ ที่เป็นไม้ผลเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนตุลาคม 2558 ได้มีการสำรวจพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั้งหมด 6 แสนกว่าไร่ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังและปลูกพืชอื่น จังหวัดเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพที่ใช้น้ำ มากหันมาใช้น้ำน้อย มีเกษตรกรเข้าร่วม 11,370 ราย นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรปลูกพืชผัก 3,742 ราย พื้นที่ 12,078 ไร่ ส่งตลาดทั่วไปในจังหวัด ถั่วเหลืองทั้งหมด 849 ราย พื้นที่ 7,020 ไร่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในอำเภอฝาง ไชยปราการ และแม่อาย ในพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 111,000 กว่าไร่ ลดลงเหลือ 78,200 ไร่ คาดว่าจะกระทบเสียหายจากภัยแล้ง 15,640 ไร่ ลำไย มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 300,216 ไร่ คาดว่าจะมีกระทบแล้ง 47,607 ไร่ ลิ้นจี่ 53,077 ไร่ กระทบแล้ง ประมาณ 5,522 ไร่ มะม่วงกระทบแล้งแล้ว 553 ไร่ พืชผัก 112,527 ไร่ มีกระทบแรง 7,200 กว่าไร่เท่านั้น พืชไร่ 2 แสน 3 หมื่นกว่าไร่ มีกระทบแล้ง 5,150 กว่าไร่ ไม้ดอก 2,619 ไร่กระทบแล้ง 500 ไร่ สำหรับการให้ความช่วยเหลือโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณ 22 ล้านบาท ได้อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพผลผลิตสำหรับเกษตรกร เป้าหมาย 25 อำเภอ 6,250 ราย คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 .//
 
3 พฤษภาคม 2559 , 08:04 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา