กสทช. เน้นสร้างเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมาย ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในพื้นที่ภาคเหนือ

  
    กสทช. เน้นการสร้างเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมาย ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในพื้นที่ภาคเหนือ ให้สามารถดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
ที่โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดอบรมเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมาย ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 โดยมี พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ งามสง่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่กสทช. และเจ้าหน้าที่ศุลกากรในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แนวทางการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 แนวทางการตรวจค้น – จับกุมผู้กระทำความผิดการรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ รวมไปถึงทิศทางสื่อใหม่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. ส่งผลให้มีความเข้าใจในด้านการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถแก้ไขสภาพปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และกำกับดูแลได้อย่างทั่วถึง และสร้างให้เป็นมาตรฐาน ภายใต้กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การจัดอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2559
 
3 พฤษภาคม 2559 , 20:16 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย