รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมผู้แทนนายอำเภอ และคณะทำงาน ปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังมีคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้
ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมผู้แทนนายอำเภอ 25 อำเภอ และคณะทำงาน ปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 มีเป้าหมายการดำเนินการปรับปรุงแผนที่ ทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ 3,875 ระวาง ซึ่งเป็นพื้นที่แนวเขตการปกครอง รวม 25 อำเภอ พื้นที่ที่ดินของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่พื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าถาวร พื้นที่ ส.ป.ก. พื้นที่ราชพัสดุ พื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่นิคมสหกรณ์สร้างตนเอง ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการในห้วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 60 ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อสำรวจที่ดินสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ตัวแทนคณะทำงานปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐจังหวัดเชียงใหม่ จะเดินทางไปประชุมคณะทำงานฯ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในกรณีพื้นที่ทับซ้อมล้ำข้ามจังหวัด
 
3 พฤษภาคม 2559 , 20:18 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย