คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด ติดตามผลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล หรือ โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า แม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรค แต่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และเห็นผลอย่างเป็นรู

  
    ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 2 เปิดเผยว่า จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) และโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 3,399 โครงการ วงเงิน 970,586,500 บาท แยกเป็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงถนน 606 โครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ ระบบประปา 515 โครงการ โครงการก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง 1,022 โครงการ โครงการจ้างงาน 142 โครงการ โครงการต่อยอด โครงการพระราชดำริ 31 โครงการโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน306 โครงการ และโครงการอื่นๆ 780 โครงการ ทั้งนี้ มีโครงการที่ถูกยกเลิก 46 โครงการ งบประมาณ 14,322,000 บาท เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง 20 โครงการถูกตัดงบประมาณในส่วนสำคัญ 6 โครงการ ไม่สามารถดำเนินตามวัตถุประสงค์ 8 โครงการ มีปัญหาเรื่องที่ดิน 5 โครงการโครงการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น 4 โครงการ สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม 2 โครงการ และถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสั่งยกเลิก 1 โครงการ โดยมีที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เมื่อสิ้นสุดสัญญา 30 เมษายน 2559 จำนวน 882 โครงการ อำเภอที่มีการเบิกจ่ายครบทุกโครงการ คือ อำเภอไชยปราการ 64โครงการ อำเภอจอมทอง 110 โครงการ อำเภอกัลยาณิวัฒนา 32 โครงการ อำเภอแม่อาย 81 โครงการ และ อำเภอแม่แจ่ม 134 โครงการ สำหรับโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังมีปัญหา การสร้างความเข้าใจในพื้นที่ ปัญหาการขอใช้พื้นที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งในภาพรวมของการดำเนินงานโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ และเห็นความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม.//
 
21 พฤษภาคม 2559 , 21:28 น. , อ่าน 1169  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา