ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ระดมความเห็น เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี โดยบูรณาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้พลเมืองเชียงใหม่รักษ์วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

  
    นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ โดยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี(พ.ศ.2559 - 2562) และการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่ง คสช. โดยได้มีการเสนอให้มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามศักยภาพที่หลากหลาย ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 5 เป้าหมาย ได้แก่ การสร้างความภาคภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีสัมมาชีพ พัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่เชียงใหม่ ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า การจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ยังมีข้อจำกัด และมีปัญหาแทบทุกจุด ประกอบกับบริบทของสังคมเชียงใหม่มีความเจริญเติบโตในมิติของเมือง ทำให้สภาพแวดล้อม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จังหวัดเชียงใหม่กำลังดูดเอาทุกสิ่งทุกอย่างจากจังหวัดอื่น รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่ตามมา สถานศึกษาที่มีอยู่เป็นจำนวนมากขาดการบูรณาการ การทำงานในพื้นที่ไม่เป็นเอกภาพ และเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน จึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี โดยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้ทันการเปลี่ยนแปลง. //
 
21 พฤษภาคม 2559 , 21:31 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา