จังหวัดเชียงใหม่วิทยุด่วนให้นายอำเภอทั้ง 25 แห่งและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ แจ้งประชาชนเฝ้าระวังป้องกันวาตภัย และดินโคลนถล่ม จากอิทธิพบพายุไซโคลน “โรอานู” ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคมนี้

  
    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งคาดว่าช่วงวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2559 ลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย เนื่องจากอิทธิพลของพายุไซโคลน โรอานู ในอ่าวเบงกอลจะทำให้ฝนตกหนักจนอาจทำให้เกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก นายปวิณ กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ ให้อำเภอทั้ง 25 อำเภอ แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบเชิงเขา ที่ราบต่ำริมแม่น้ำไหลผ่าน และพื้นที่เสี่ยงภัยของอำเภอได้รับทราบ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันอันตรายต่อเนื่องไปจนถึง 25 พฤษภาคม 2559 ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์และเคเบิลทีวีท้องถิ่น รวมทั้ง แจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครในพื้นที่แจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบโดยตรงอีกทางหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และให้ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย ท่อน้ำ ทางระบายน้ำในเขตเมือง ป้ายโฆษณา และต้นไม้ใหญ่ที่ไม่แข็งแรง ถ้าไม่ปลอดภัยให้แก้ไขโดยเร่งด่วน หากเกิดเหตุขึ้นให้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและแผนปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งแจ้งสถานการณ์ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบภายใน 24 ชั่วโมง.//
 
22 พฤษภาคม 2559 , 12:20 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา