จังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมพัฒนา แกนนำ V- Spirit เยาวชนจาก 17 สถาบัน ในโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of life ประจำปี 2559 ตามกรอบแนวคิด Power plus อาสาพลังบวก

  
    นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ปลุกจิตสำนึก ให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและปลูกฝังให้รู้จักการเป็นผู้ให้ อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการภายใต้ชื่อโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of life ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เด็ก ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองมีพื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถที่สนใจได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการจุดประกายให้มีการพัฒนาทักษะเพื่อนำไปสู่ศักยภาพที่สูงขึ้นเกิดการรวมกลุ่ม และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมรวมกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 75,000 คน ในปี 2559 ดำเนินการตามกรอบแนวคิด Power plus อาสาพลังบวกโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อสานต่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้ให้เติมพลังพัฒนาทักษะ ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ จิตอาสาสร้างอาสาสมัครชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข ตระหนักรู้สถานการณ์ทางสังคมรู้จักทรัพยากรทุนทางสังคมและวิธีแก้ปัญหาทางสังคมเป็นการเพิ่มเครือข่ายการทำงานซึ่งจะเป็นพลังสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในเบื้องต้น เกิดสังคมแห่งสันติสุขเอื้ออาทร น่าอยู่ และยั่งยืน ดำเนินการในพื้นที่ 20 จังหวัด ซึ่งในภาคเหนือมี 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่จัดการอบรมพัฒนาแกนนำ V- Spirit ยุวชนอาสา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ 17 แห่งรวม 566 คน.
 
24 พฤษภาคม 2559 , 09:36 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา