จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการตามนโยบาย “พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” บูรณาการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน เตรียม Kick off ในพื้นที่นำร่อง

  
    ที่ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมบูรณาการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่าน เป็นพื้นที่นำร่องในการบริหารจัดป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินการตามนโยบาย “พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”มุ่งเน้นการดำเนินการตาม 5 มาตรการหลัก โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ แก้ไขแนวเขต One Map การรักษาป่าสมบูรณ์ บังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุก การผ่อนผันผู้ยากไร้ จัดสรรที่ดินทำกิน (คทช.) เพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่ ) กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่มากกว่า 13 ล้านไร่ เป็นป่าสงวนกว่า 6 ล้านไร่ พื้นที่ป่ามีสภาพป่า ปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2558 มีมากกว่า 5.5 ล้านไร่ ซึ่งในปี 2558 มีการสำรวจและคาดการณ์สภาพป่าที่มีการเปลี่ยนแปลงกว่า 365,620 ไร่ จึงได้ดำเนินการตามมนโยบายพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นำร่องที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ดำเนินการตาม 5 มาตรหลัก สร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนตามแนวทางประชารัฐ รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาพื้นที่ป่าในอำเภอแม่แจ่ม และยังมีการผ่อนผันให้ผู้ยากไร้จัดสรรที่ดินทำกิน จำนวน 617 ราย 935 แปลง พร้อมดำเนินการเพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูสภาพป่าแล้ว จำนวน 900 ไร่ และสร้างป่าสร้างรายได้จำนวน 850 ไร่ จัดตั้งป่าเศรษฐกิจชุมชนอีกจำนวน 2 แปลง 100 ไร่ ด้านนายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดเผยถึง การบูรณาการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) โดยได้เข้าไปจัดระเบียบในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไปเรียบร้อยแล้ว และพบว่าในบางพื้นที่พร้อมที่จะดำเนินการเพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกป่าเพื่อพลิกฟื้นผืนป่า สำหรับการประชุมหารือในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้มีการกำหนดพื้นที่ ที่จะดำเนินการ Kick off พลิกฟื้นผืนป่า โดยการปลูกป่า ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน โดยจะมีการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ชัดเจนอีกครั้ง และเน้นย้ำให้ดูแลพื้นที่ในเขตติดต่ออุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ที่มีพื้นที่ป่าเชื่อมโยงกับอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีผู้บุกรุกป่าเป็นจำนวนมาก
 
25 พฤษภาคม 2559 , 12:05 น. , อ่าน 1169  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย