หน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับ ประชาชน ในอำเภอสะเมิง จัดพิธีบวชป่าต้นน้ำ สร้างฝายตามแนวทางประชารัฐ

  
    หน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับ ประชาชน ในอำเภอสะเมิง จัดพิธีบวชป่าต้นน้ำ สร้างฝายประชารัฐ เฉลิมฉลองครบ 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่
ที่บ้านแม่แพะ หมู่ที่ 2 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง พี่น้องประชาชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ในอำเภอสะเมิง จัดพิธีบวชป่าต้นน้ำ และสร้างฝายประชารัฐ ซึ่งเป็นการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกภาคส่วน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ด้วยการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ น้อมนำแนวทางพระราชดำริ เรื่อง น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแนวทางการพัฒนาตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ ดูแลรักษาสภาพป่าที่เป็นป่าต้นน้ำ โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิษฐ์ นายอำเภอสะเมิง เป็นประธานและร่วมกิจกรรมการบวชป่าต้นน้ำและร่วมสร้างฝายประชารัฐ
นายอำเภอสะเมิง เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้อำเภอสะเมิง จัดโครงการประชารัฐอำเภอสะเมิง ร่วมใจสร้างฝายสมโภชเชียงใหม่720 ปี เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลาย พลิกฟื้นผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และที่สำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคล น้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปฏิบัติ โดยอำเภอสะเมิงมีเป้าหมายในการสร้างฝายทั้งสิ้น 720 ฝาย จากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในทุก ๆ หมู่บ้าน ทุก ๆ หย่อมบ้าน โดยแต่ละหมู่บ้านและหย่อมบ้านจะสร้างฝายในพื้นที่ของตนเองจำนวน 12 ฝาย ซึ่งฝายที่สร้างขึ้นในครั้งนี้ ยังจะช่วยในการป้องกันไฟป่าได้อีกทางหนึ่ง
สำหรับพิธีบวชป่าต้นน้ำในครั้งนี้ จัดในพื้นที่ที่ในอดีตเป็นไร่เลื่อนลอย ต่อมาได้มีการปลูกป่าในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้มีการจัดพิธีบวชป่าต้นน้ำขึ้น เพื่อดูแลสภาพป่า พลิกฟื้นผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
25 พฤษภาคม 2559 , 19:53 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย