พลังมวลชนชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “เชียงใหม่ ไม่โกง” กล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

  
     วันนิ้ (25 พ.ค.59) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาครัฐ เอกชน เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงสภาวการณ์ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยที่ยังมีความรุนแรง ทำลายความมั่นคงของชาติ หากปล่อยให้ปัญหาการทุจริตดำเนินต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศไทยอย่างใหญ่หลวง โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำกล่าวคำปฏิญาณ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้คำมั่นสัญญา ต่อหน้าองค์พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพเทิดทูนยิ่งของชาวเชียงใหม่ ว่า จะประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ จะไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง และไม่ยินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดในองค์กรใช้อำนาจหน้าที่ในการทุจริตและคอรัปชั่นอย่างเด็ดขาด โดยพลังคนเชียงใหม่จะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ และได้ประกาศพร้อมกัน 3 ครั้งว่า “เชียงใหม่ ไม่โกง” จากนั้น พลังมวลชนคนเชียงใหม่ที่มาร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 500 คน ได้ถือป้าย เดินรณรงค์ ไปตามถนนสำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่ อาทิ ถนนราชดำเนิน ถนนมูลเมือง ถนนท่าแพ และถนนราชวิถี รวมทั้ง ได้เปิดเวทีเสวนา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคาดหวังว่าโครงการนี้จะเกิดความร่วมมือบูรณาการหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างจิตสำนึกที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ .//
 
26 พฤษภาคม 2559 , 10:09 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา