สปท. รับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ โดยมี พลอากาศเอกคณิต สุวรรณเนต ประธาน กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้สนใจ กว่า 250 คน
ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชน กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ให้มีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพสื่อสารมวลชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนรู้เท่าทันต่อการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนทั้งสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ เป็นการทบทวนสภาพปัญหาและอุปสรรคในการทำหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งนำข้อมูลที่ได้ ไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการของสังคมและความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
ทั้งนี้ การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ทำให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม สามารถจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาศักยภาพและสร้างมาตรฐานของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
 
26 พฤษภาคม 2559 , 21:58 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย