คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดเวที กสม.พบประชาชน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดเวที กสม. พบประชาชน รับฟังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สะท้อนจากประชาชนและเครือข่ายที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเวทีสาธารณะ รับฟังความคิดเห็น “กสม. พบประชาชน” เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่และข้อเสนอในการแก้ปัญหาร่วมกัน ประสานความร่วมมือในการทำงานด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกับเครือข่าย และเป็นเวทีให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งหาสถานที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน และกลไกในการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เครือข่ายภาคประชาสังคม และเครือข่ายสถาบันการศึกษา โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานเปิดเวทีสาธารณะ การจัดเวทีครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และจากสถาบันการศึกษากว่า 200 คน
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีภารกิจในการตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ คือ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือได้ว่า เป็นงานเชิงรุกที่มีความสำคัญ รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นวิถีชีวิตของทุกคนในสังคมไทย ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อสำรวจประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ และผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่
ทั้งนี้ “เวที กสม. พบประชาชน” จะดำเนินการครั้งต่อไป ในภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
 
26 พฤษภาคม 2559 , 22:00 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย