มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สวทช. และภาคเอกชน จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และภาคเอกชน ร่วมสร้างนักผลิตเมล็ดพันธุ์รองรับตลาด AEC ตามโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ พร้อมส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้บัณฑิตสำนึกรักบ้านเกิด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัทเอกชนทางด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ พร้อมลงนามความร่วมมือเปิดตัวโครงการสร้างความเข้าใจ โดยมีผู้แทนทั้ง 3 ฝ่ายร่วมลงนาม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ดร.อ้อมใจ ไทยเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และผู้แทนจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 5 บริษัท โดยมีผู้ปกครอง และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สนใจเตรียมความพร้อม เข้าร่วมกว่า 150 คน ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ อาจารย์ / นักวิชาการด้านเมล็ดพันธุ์ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ และบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นนำอีก 5 บริษัท ที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ การดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ เงื่อนไขที่วางไว้ คือ พร้อมที่จะเป็นเจ้าของกิจการ ณ ถิ่นฐานบ้านเกิด มีพื้นที่รองรับการผลิต พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและให้การสนับสนุน เพราะงานผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนและต้องอดทน ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาพืชผัก จำนวน 11 คน และ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 18 คน ซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ 1 ปี ตั้งแต่ มิถุนายน 2559 - พฤษภาคม 2560 จะมีคณาจารย์ คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ประสานงาน นิเทศงาน และประเมินผล จนเสร็จสิ้นโครงการฯ โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่องที่ช่วยสร้างผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่กำลังขาดแคลน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้บัณฑิตรุ่นใหม่อยากเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งสร้างความรักความความผูกพันในครอบครัวได้อีกด้วย
 
27 พฤษภาคม 2559 , 15:24 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย