สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เสวนา บทบาทของท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายการวิทยุ และพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น 3 ภาค

  
    สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เสวนา “บาทบาทของท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายการวิทยุภาษาถิ่น และพจนานุกรมภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดเสวนาทางวิชาการในเรื่อง "บทบาทของท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายการวิทยุภาษาไทยถิ่น 3 ภาค และ พจนานุกรมภาษาไทยถิ่น 3 ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภา ในโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย" โดยมีกลุ่มนักวิชาการท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ และนักวิชาการภาคเหนือ เข้าร่วมในการเสวนา ที่ห้องธาราทอง 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิด โดยกล่าวว่า การจัดเสวนาในครั้งนี้ เพื่อพบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการท้องถิ่น ปราชญ์ท้องถิ่น ในการจัดทำ พจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในภาษาถิ่นแต่ละภาค เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละภูมิภาคให้มีส่วนร่วมกับการดำเนินการ โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะเร่งดำเนินการให้พจนานุกรมภาษาถิ่นจะแล้วเสร็จภายใน 5 ปี ซึ่งถือว่าเร็วที่สุด เนื่องจากแต่ละถิ่นนั้นมีคำเยอะมาก ต้องขอความร่วมมือกับนักวิชาการท้องถิ่น ปราชญ์ท้องถิ่น เนื่องจากทางท้องถิ่นนั้นจะมีพจนานุกรมเก่าที่มีการทำไว้บ้างแล้ว จะนำมารวบรวบ และเพิ่มเติมข้อมูล เพื่อให้เป็นมาตรฐานของราชบัณฑิตยสภา
โดยการเสวนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2558 สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีหน้าที่ข้อหนึ่งคือ "จัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น" ซึ่งได้ดำเนินการผลิตและออกอากาศรายการวิทยุเกี่ยวกับภาษาไทยถิ่น 3 ภาค เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยถิ่นต่างๆ คือ ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นใต้ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ทำให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยถิ่นทั้ง 3 ภาคไว้เป็นจำนวนมาก สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่นต่างๆ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ที่เป็นมาตรฐานของประเทศสำหรับใช้อ้างอิงทางวิชาการ และปรับปรุงรายการวิทยุให้สอดคล้องกับพันธกิจ นอกจากนี้ยังขยายขอบเขตการรณรงค์ให้มีการใช้ภาษาถิ่นอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และเพื่อไม่ให้ภาษาถิ่นสูญหาย ทั้งนี้ ด้วยตระหนักว่าภาษาถิ่นก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่น และบ่งบอกถึงความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย ที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป
 
28 พฤษภาคม 2559 , 18:59 น. , อ่าน 1257  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย