เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กว่า 2 แสน 8 หมื่นราย เข้าร่วมโครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป 24 เดือน ธ.ก.ส. สาขาภาคเหนือตอนบน ระบุ เกษตรกรที่เดือดร้อนยังสามารถขอสินเชื่อ ปลอดดอกเบี้ยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนได้

  
    นายอุทัย พิมพ์ไกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่า ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป 24 เดือน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยมีเงื่อนไขผ่อนปรนในการชำระดอกเบี้ยแก่เกษตรกร ซึ่งในภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา, แพร่, น่าน และแม่ฮ่องสอน มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 2 แสน 8 หมื่นราย คิดเป็น 4 แสน 5 หมื่นบัญชี นอกจากนี้ ยังมีโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจำเป็นของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ปี 2558/2559 กรณีที่เกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินในครัวเรือน วงเงินกู้ไม่เกินคนละ 12,000 บาท ระยะเวลาในการชำระเงินกู้ไม่เกิน 12 เดือน โดย 6 เดือนแรก ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย หลังจากนั้น ตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไปจึงเริ่มคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี โดยมีวงเงินทั้งประเทศ 6,000 ล้าน ขณะนี้เกษตรกรที่ประสบปัญหาเดือดร้อน มีความจำเป็น อยากจะใช้เงิน ก็ยังสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้กับ ธกส.ใกล้บ้านได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ปัญหาภัยแล้งติดต่อกันมา 2 ปี ส่งผลให้เกษตรกรขาดแคลนต้นทุนการผลิต ในฤดูการผลิตใหม่ ธกส. จึงเสนอรัฐบาลขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในช่วงเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เชื่อว่าจะปล่อยกู้ให้เกษตรกรได้เร็วๆ นี้.//
 
31 พฤษภาคม 2559 , 20:48 น. , อ่าน 1267  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา