SIPA เชียงใหม่ จับมือ SME Bank เร่งผลักดันโครงการสินเชื่อ บัญชีเดียว

  
    SIPA เชียงใหม่ จับมือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Bank เสริมทัพผู้ประกอบการให้เข้าถึงโครงการสินเชื่อบัญชีเดียว วงเงินเชื่อกว่า 1หมื่นล้านบาท
ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ รองผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ( องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ นายสุเมธ อนุสิทธิ์ศุภการ ผู้แทนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย( SME Bank) และนายธงชัย ชาญสุกิจเมธี สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1ร่วมเปิดสัมมนาโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว
โดยนายศราวุธ กล่าวว่า SIPA เชียงใหม่ มีโครงการ และมาตรการในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 3 ซึ่งยอดสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติจาก SME Bank ที่ผ่านการรับรองจาก SIPA จำนวน 40 ราย มูลค่ากว่า 1 ร้อย 40 ล้านบาท สำหรับโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียวจะส่งผลให้การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน เป็นความร่วมมือของกรมสรรพากร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชน บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs พร้อมทั้งเป็นการเสริมและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางธุรกิจให้ทันกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
ทางด้านสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1เปิดเผยว่า มาตรการภาษีบัญชีชุดเดียว เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรว่าด้วย การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 595 พ.ศ. 2558 กำหนดให้นิติบุคคลจดแจ้งการทำบัญชี และงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ หรือบัญชีเล่มเดียวจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียวโดยผ่าน SIPA ที่จะสนับสนุนการนำซอฟต์แวร์และไอทีให้กับผู้ประกอบการนำไปใช้ อีกทั้งยังสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการนำระบบ e-payment มาใช้ซึ่งมีส่วนในการส่งเสริมให้การทำธุรกรรมและการบริหารการเงินของผู้ประกอบการเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
 
1 มิถุนายน 2559 , 08:17 น. , อ่าน 1359  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย