กรมวิชาการเกษตรเปิดตัวโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พร้อมลงนามความร่วมมือและมอบตราสัญลักษณ์ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

  
    กรมวิชาการเกษตรเปิดตัวโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ลงนามความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์ มอบตราสัญลักษณ์ให้ผู้ประกอบการกว่า 150 ร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ นำร่องในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ที่ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดตัวโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พร้อมลงนามความร่วมมือ และประกาศเจตนารมณ์ “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสมาคมผู้ประกอบการด้านปุ๋ย สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและเมล็ดพันธุ์ 7 สมาคม ผู้ประกอบการ 238 ราย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เป็นความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ เพื่อให้เกษตรกรมีปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ์ ที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยมีร้านค้าต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 160 ร้านค้า เป็นการนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เกษตรกรสังเกตได้จากตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ
สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก คือ การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตปัจจัยการผลิตคุณภาพ พัฒนาต้นแบบความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิตตามแนวทางประชารัฐในพื้นที่แปลงใหญ่ จัดตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ กิจกรรมส่งเสริมการลดต้นทุนปัจจัยการผลิต ส่งเสริมร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ สามารถตรวจสอบฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และได้ต้นแบบด้านปัจจัยการผลิตตามแนวทางสานพลังประชารัฐที่มีประสิทธิภาพ สามารถขยายผลต้นแบบไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะการทำการเกษตรในรูปแบบเดียวกันได้
 
1 มิถุนายน 2559 , 16:00 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย