จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งกำจัดผักตบชวา และแก้ไขปัญหาขยะ ในแม่น้ำปิงก่อนที่จะไหลลงไปสร้างปัญหาในเขื่อนภูมิพล และลุ่มน้ำเจ้าพระยา

  
    นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่1/2559 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบสถานการณ์ภัยแล้งและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง รวมทั้ง การบริหารจัดการน้ำดิบเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับผิดชอบ ตามแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำปิง ปี 2561 - 2564 โดยเฉพาะโครงการเจาะอุโมงค์น้ำแม่กวงที่ดำเนินการโดยกรมชลประทาน ทำได้เพียง 2% ซึ่งถือว่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ 14% เนื่องจากติดปัญหาการส่งมอบ พื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง ในบางช่วงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ต้องขออนุญาตกรมป่าไม้เพื่อเพิกถอนและขอใช้พื้นที่ป่า ส่วนการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ขอให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำปิงก่อไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมถึงปัญหาการนำขยะมาทิ้งลงในแม่น้ำปิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า การแก้ปัญหาลุ่มน้ำปิงในระยะยาว ต้องเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าต้นน้ำ โดยการสร้างฝาย ปลูกป่าแบบประชารัฐ ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งขณะนี้น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิง เป็นดินโคลนจากหน้าดินสไลด์ จังหวัดได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสียงภัย พร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้แล้ว.//
 
2 มิถุนายน 2559 , 19:20 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย