ผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการทุกภาคส่วนเข้าร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ฟื้นฟูสภาพป่าอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วนเข้าร่วมฟื้นฟูสภาพป่าในเขตพื้นที่ภาคเหนือตามแนวทางประชารัฐ
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือแนวทางการฟื้นฟูสภาพป่าในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน ที่จะต้องคืนพื้นที่เขาหัวโล้นตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากสภาพพื้นที่ป่าบนเขา มีสภาพเป็นพื้นที่เขาหัวโล้น ก่อให้เกิดปัญหา หมอกควัน ไฟป่า และภัยแล้ง ซึ่งการหารือครั้งนี้ ได้มุ่งประเด็นการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูสภาพป่าอย่างยั่งยืน โดยนำร่องแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอเชียงดาว และอำเภอสะเมิง ซึ่งทั้ง3 อำเภอดังกล่าว ได้มีการบุกรุกทำลายป่า จากกลุ่มคนในพื้นที่ เพื่อนำพื้นที่ไปใช้ในการทำการเกษตร
ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ให้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหา ตามแนวทางประชารัฐ โดยมีภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อเข้าร่วมสนับสนุน และร่วมวางแผนงานฟื้นฟูสภาพป่าในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ให้เหมาะสมกับสภาพป่าและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ สามารถอยู่ร่วมกันได้ ระหว่างคนและป่า โดยใช้แนวทางตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้.// ฉัตรกมล พนมสันติ.// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ .//
 
3 มิถุนายน 2559 , 19:21 น. , อ่าน 1290  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย