เทศบาลตำบลท่าศาลา ตั้งโรงเรียนเกษียณวัย รับสมัครผู้สูงอายุเข้าโรงเรียนและทำกิจกรรมร่วมกัน จนจบหลักสูตร จำนวน 75 คน เข้าร่วมพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร เป็นรุ่นแรก ท่ามกลางความปราบปลื้มใจของบรรดาลูกหลายและญาติพี่น้อง

  
     นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรี ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดเผย เทศบาลตำบลท่าศาลาได้จัดตั้งโรงเรียนเกษียณวัย ขึ้นตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น โดยกำหนดหลักสูตรการเรียนรู้ 5 หน่วยการเรียน คือ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การเสริมสร้างสุขภาพ การออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ การจัดการอารมณ์และความเครียด รวมถึงสวัสดิการในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ในระยะเวลา 6 เดือน โดยได้จำลองกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ เรียนรู้และสรุปบทเรียนเช่นเดียวกันในโรงเรียนทั่วไป ซึ่งในตอนแรกจะรับเพียง 35 คน แต่มีผู้สูงอายุสนใจเข้าร่วมมากถึง 75 คน เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่จบหลักสูตรโรงเรียนเกษียณวัย พร้อมจัดแสดงผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่ให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและรู้สึกหลวงแหนมรดกอันทรงคุณค่าของชุมชน.//
 
5 มิถุนายน 2559 , 07:18 น. , อ่าน 1303  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา