อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดชมรม PRD 3 TO BE NUMBER ONE พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อสร้างพลังเครือข่ายรณรงค์ต่อสู้กับยาเสพติดทั้งในองค์กรและครอบครัว

  
    นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดชมรม PRD 3 TO BE NUMBER ONE ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างพลังเครือข่ายแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตามนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับพระอนุญาตให้จัดตั้งชมรม PRD TO BE NUMBER ONE ขึ้น ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสนองตอบพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการรณรงค์ต่อสู้กับยาเสพติด โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเสี่ยง เป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยา ใครติดยายกมือขึ้น เพื่อแสดงตนเข้าสู่การบำบัด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ในส่วนราชการก็ควรมีชมรม เพื่อช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหาไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงขยายไปยังครอบครัว และเครือข่าย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช.) กรมประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง ชมรม PRD 3 TO BE NUMBER ONE มีสมาชิกกว่า 300 คน เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อเผยแพร่พระกรณียกิจของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งต้นทางในการแพร่ระบาดของยาเสพติด.//
 
5 มิถุนายน 2559 , 07:19 น. , อ่าน 1244  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา