สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ร่วมกับ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร

  
    นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน จึงได้ร่วมกับหน่วยงานในภูมิภาค โดยสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “จำขึ้นใจ” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในสังกัด ผู้เป็นต้นแบบ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และเป็นผู้ที่ สมควรได้รับการยกย่อง เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ ทั้งในด้านการทำงานและการดำรงชีวิตส่วนตัว ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปี 2559 นางดวงมาลย์ ศริกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2559 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ได้นำเสนอประวัติ ผลงาน หลักคิดของข้าราชการที่รักและภูมิใจ เพื่อให้เพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัด สปข.3 ลงคะแนนคัดเลือก มีข้าราชการและอดีตข้าราชการที่ได้รับการโหวต ให้คะแนนมากที่สุดแต่ละระดับ จำนวน 4 คน รางวัลประเภท ข้าราชการอันเป็นที่รัก ข้าราชการบำนาญ 1 คน คือ นายยรรยงค์ สมจิตต์ อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่, รางวัลที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ภาคภูมิใจ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาว ชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่, นายอิสระ อินพรหม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นางสาวปรัศนียาภรณ์ ตันเกียรติชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ในโอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ข้าราชการที่รักและภูมิใจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมทั้งได้ร่วมกันร้องเพลง “จำขึ้นใจ” และ เพลง “ในนามประเทศไทย” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้.//
 
5 มิถุนายน 2559 , 07:20 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา