จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนนายจ้าง สถานประกอบการ เร่งนำแรงงานต่างด้าวจดทะเบียนออกใบอนุญาตทำงานต่างด้าว ภายในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ หากพ้นกำหนดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งจับ ปรับ และส่งกลับประเทศ

  
    นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจังหวัดเชียใหม่มีคนต่างด้าวมารายงานตัวทั้งสิ้น 19,935 คน เป็นแรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน จำนวน18,589 คน และผู้ติดตามจำนวน 1,346 คน (ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2559) และยังมีแรงงานต่างด้าวอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ดำเนินการในขั้นตอนใดๆเลย ซึ่งแรงงานต่างด้าวดังกล่าว จะต้องไปขอรับวันนัดและเข้าตรวจสุขภาพ ทำบัตรประกันสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐ และต้องได้ใบรับรองแพทย์ จึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน และรายงานตัวทำใบอนุญาตทำงานได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ได้หมดอายุไปตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 ฉะนั้น แรงงานต่างด้าวจึงไม่สามารถทำงานต่อได้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงานใหม่ หากพบการกระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 หากนายจ้างและแรงงานต่างด้าวไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่ราชอาณาจักรไทยได้ และนายจ้างจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกัน สำหรับศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ โดยในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันเสาร์ และเดือนกรกฎาคม เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (สำหรับเดือนกรกฎาคม หยุดวันที่ 18 – 20 ) ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่ตรวจสุขภาพ และทำบัตรประกันสุขภาพแล้ว สามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานได้ที่ เคาน์เตอร์เซอวิสอีเลฟเว่น(7-11)ทุกแห่ง หรือที่สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวันนัดเข้ารายงานตัวทำใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์ OSS.// ฉัตรกมล พนมสันติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ
 
6 มิถุนายน 2559 , 18:28 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย