จังหวัดเชียงใหม่ เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่างรัฐธรรมนูญให้ครู ข. นำไปสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในระดับอำเภอ ต่อยอดระดับชุมชนและหมู่บ้าน

  
    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้คณะวิทยากรครู ก. เร่งสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญให้วิทยากรประจำอำเภอ เพื่อนำไปต่อยอดสร้างวิทยากรหมู่บ้าน ชุมชน สร้างการรับรู้ และความเข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนในทุกท้องที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจออกเสียงประชามติ ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วย การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 กำหนดให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนในทุกท้องที่ รับรู้และเข้าใจในสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ โดยจะมีการลงเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภารกิจการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ปัจจัยสำเร็จอยู่ที่การสร้างวิทยากรกระบวนการในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนในทุกภาคส่วน สามารถที่จะนำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจออกเสียงประชามติได้ พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองที่จะต้องใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญ ต้องอาศัยเครือข่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยเครือข่ายวิทยากรต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปต่อยอดในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างวิทยากรระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้เข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด และรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามติ เพื่อดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
 
6 มิถุนายน 2559 , 18:40 น. , อ่าน 1245  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย