สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนให้กำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยการปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ป้องกันโรคไข้เลือดออก

  
    นายแพทย์วิทยา หลิวเสรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจาก เชื้อไวรัสเดงกี่ ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยา และข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 – 2558 เขตสุขภาพที่ 1 พบว่า อัตราป่วย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราป่วยตายมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์ไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2559 พบผู้ป่วยจำนวน 435 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี รองลงมา คือกลุ่มอายุ 15 -21 ปี และอายุ 5 - 9 ปี ตามลำดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อัตราป่วยเท่ากับ 15.36 ต่อ ประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดลำพูน, เชียงใหม่ และ ลำปาง อัตราป่วยเท่ากับ 14.55 , 8.43 และ 8.22 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ สามารถป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือกออกได้ โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริเวณรอบบ้านของตนเอง ด้วยการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และควรให้ความร่วมมือกับ อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ที่เข้าไปสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายในบ้านทุกครั้ง และหากพบว่ามีไข้สูง ติดต่อกันสองวันขึ้นไป ควรรับการรักษาที่โรงพยาบาลในทันที.// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ
 
7 มิถุนายน 2559 , 17:58 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย