กรมการจัดหางานพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และรายงานตัว ด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  
    นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน และการรายงานผู้ประกันตน ให้สามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยในเรื่องของความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ลดภาระในการเดินทาง และการมารอรับบริการที่สำนักงาน โดยตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ผู้ประกันตนที่ลาออกจากงาน หรือถูกเลิกจ้าง สามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ยกเว้นผู้ที่ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ต้องไปรายงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จนครบสิทธิ ทั้งนี้ผู้ประกันตนกรณีว่างงานสามารถขึ้นประกันตนกรณีว่างงานได้ ที่เว็บไซต์ empui.doe.go.th จากนั้นจะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ซึ่งผู้ประกันตนต้องติดรูปถ่าย และนำไปยื่น ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ หรือสำนักงานประกันสังคม สาขาฝาง พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบสิทธิการรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน และให้รายงานตัวกรณีว่างงานตามกำหนดนัดผ่านทางเว็บไซต์เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่ขึ้นทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต สามารถเลือกดูตำแหน่งว่างงาน ที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปสมัครงานได้ ซึ่งคาดว่าการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านทางอินเตอร์เน็ต จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจจากการพัฒนาระบบการให้บริการของกรมการจัดหางานเป็นอย่างมาก.// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ
 
7 มิถุนายน 2559 , 19:11 น. , อ่าน 1282  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย