ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต โครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ภายใต้ Share life give blood ให้โลหิต ให้ชีวิต จัดขึ้นวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ เชียงใหม่ฮอล์ เซ็นทรัลแอร์พอร์ท

  
    นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันบริจาคโลหิตโลก เพื่อระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ เอ บี โอ ซึ่งถือว่าเป็นว่าค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก ในการรักษาผู้ป่วยในรูปแบบต่างๆสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สหพันธ์สภากาชาดสากลและองค์กรอนามัยโลก ได้เชิญชวนกาชาดโลกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคโลหิตโลก ในปี2559 แนวคิดในการจัดงานคือ โลหิตเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกันระหว่างผู้บริจาคโลหิต และผู้ป่วย โดยประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 17-60 ปี ผู้บริจาคโลหิตที่ห่างหายจาการบริจาคโลหิต ผู้บริจาคโลหิตประจำ และผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก สามารถบริจาคโลหิตได้ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ เชียงใหม่ฮอล์ เซ็นทรัลแอร์พอร์ท พลาซ่าเชียงใหม่ ภายงานได้จัดกิจกรรมบูธต่างๆ รวมถึงการแสดงบนเวทีด้วย นอกจากนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจในการบริจาคโลหิตสม่ำเสมอ ต้องรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน จะส่งผลทำให้โลหิต มีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตได้ดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีเพื่อบริจาคโลหิตที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจแบ่งปันกันและกัน.// ชัยณรงค์ พิมพ์ทอง .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.รัตนบัณฑิต
 
8 มิถุนายน 2559 , 14:00 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย