คณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ สานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านโครงการ “Amazing Thai Taste”

  
    โครงการ Amazing Thai Taste มีจุดมุ่งหมายให้ภาคการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการส่งเสริม ให้นักท่องเที่ยว บริโภคอาหารไทย ข้าวไทย และผลไม้ไทยมากขึ้น เพื่อช่วยกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกรรมและชุมชน ตลอดจนเพิ่มมูลค่า ของอาหารไทย ข้าวไทย และให้เป็นที่แพร่หลาย โดยการขับเคลื่อนโครงการ Amazing Thai Taste คาดว่าจะสร้างมูลค่าการบริโภคอาหารไทย ข้าวไทย และผลไม้ไทย เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 10 หรือ 12,000 ล้านบาท ในปี 2559 กิจกรรมหลักของโครงการ Amazing Thai Taste ได้แก่ กิจกรรมโปรโมทอาหารไทย 6 อย่าง กิจกรรมโปรโมทการทานผลไม้ไทย ตามฤดูกาล การเปิดตัวโครงการ Amazing Thai Taste อย่างเป็นทางการในงาน THAIFEX – World of food ASIA 2016 และจัดงาน Thai Food Festival ในเดือนกันยายน โดยโลโก้โครงการ Amazing Thai Taste จะปรากฏในสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ตลอดจน กระตุ้นให้นักท่องเที่ยว และคนไทยบริโภคอาหารไทย ข้าวไทย และผลไม้ไทยมากขึ้น ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว มีกรอบระยะเวลาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ทุกฝ่ายจะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาการขยายระยะเวลา และกรอบความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงฯต่อไป.// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ .// 8 มิ.ย. 59
 
8 มิถุนายน 2559 , 19:37 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย