แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติ์ ที่เชียงใหม่

  
    แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในพื้นที่ภาคเหนือ จัดขึ้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (8 มิ.ย.59) ที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวเชียงใหม่กว่า 3,000 คน พร้อมใจกัน รวมพลัง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยเปิดตัวโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือดำเนินงานเกี่ยวกับ การปรับปรุงคลองส่งน้ำเดิม จากคลองดินเป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำ จำนวน 5 แผนงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประชาชนได้รับประโยชน์ 3,320 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตร 13,300 ไร่ สำหรับการดำเนินงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง นอกจากนี้ กองทัพภาคที่ 3 ยังได้ดำเนินงานตามโครงการบูรณาการขุดลอกแหล่งน้ำทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝนและเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยการขุดลอกคลองหนองสวาย และอ่างเก็บน้ำ 327 แผนงาน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ หากการดำเนินการแล้วเสร็จจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ 165,734 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 378,000 ไร่เศษ โดยทั้ง 2 โครงการ ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและจะเสร็จสิ้นในทุกแผนงานในเดือนสิงหาคม 2559 นี้.//
 
8 มิถุนายน 2559 , 20:00 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา